nulled wordpress themes wordpress nulled themes

อย. พร้อมขึ้นทะเบียนทันที เพื่อให้คนไทยมีวัคซีนใช้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ถูกเปิดอ่าน 86 ครั้ง

อย. เปิดช่องทางพิเศษพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ทุกรายการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขอประชาชนเชื่อมั่น

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการ ทั้งวัคซีนที่พัฒนาจากต่างประเทศและวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย ทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดย อย. ได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิผลป้องกันโรค และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและประเมินผลความปลอดภัยของวัคซีนอย่างรอบด้านด้วย

tpw