Best nulled wordpress themes, nulled themes 2021, wordpress nulled themes 2021 for blog and news You Should Consider Using

27 ม.ค. Big Cleaning ร.ร.กทม. เตรียมพร้อมรับเปิดเรียน

ถูกเปิดอ่าน 115 ครั้ง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมวันนี้ สำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคม ได้รายงานความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พร้อมมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย จำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน การคัดกรอง การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การจำกัดเวลาในการรับประทานเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะนักเรียน แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่ จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสมมีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง ทั้งนี้ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่งจะจัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกัน เพื่อเตรียมพร้อมหากมีประกาศให้เปิดการเรียนการสอนและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

จากนั้นสำนักพัฒนาสังคมได้รายงานมาตรการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต (ยกเว้น บางบอน บางรัก สัมพันธวงศ์ พระนคร และบางกอกใหญ่) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมเปิดศูนย์แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะเตรียมการก่อนเปิด และระยะเปิดดำเนินการ ในส่วนของระยะเตรียมการก่อนเปิด ประกอบด้วย การติดตั้งแผนกรองอากาศ การทำความสะอาดพื้นผิวการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ล้างมือ ในส่วนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื่องการป้องกันโรค การเตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมโดยรักษาระยะห่าง รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองให้เตรียมเด็กให้พร้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด และหมั่นให้เด็กๆ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

สำหรับระยะเปิดดำเนินการ ประกอบด้วย 1.การคัดกรองอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก วัดไข้ น้ำมูก ซักประวัติ 2.การคัดกรองผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน วัดไข้ น้ำมูก ซักประวัติ 3.การรับ-ส่งเด็กประจำวัน กำหนดช่องทางเข้า-ออกทางเดียว เว้นระยะห่าง 2 เมตร จำกัดมิให้แออัดหรือรวมกลุ่ม 4.หน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัย 100% 5.ล้างมือ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ล้างมือทุก 1-2 ชั่วโมง 6.การจัดอัตราส่วนเด็กก่อนวันเรียน (Small Group) จัดกลุ่มกิจกรรม ไม่เกินกลุ่มละ 5 คนต่ออาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 คน เว้นระยะห่างระหว่างกลุ่ม 7.การจัดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ยึดหลักเกณฑ์ 2 ตร.ม./คน จัดพื้นที่การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและลดเวลาทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ใช้อุปกรณ์เป็นรายบุคคล 8.กิจกรรมที่ควรงด งดการต่อแถวแบบประชิดและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน เช่น การแข่งกีฬา 9.การทำความสะอาด โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 10.อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกประเภทมีเพียงพอแก่เด็กทุกคน 11.อุปกรณ์ของใช้ของเด็กที่ทำจากผ้า ทำความสะอาดทุกวัน เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว 12.ทำความสะอาดร่างกาย (อาบน้ำ) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ 13.ตรวจร่างกายประจำปี (อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตรวจร่างกายปีละ 1 ครั้ง 14.การยืนยันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ร.ร.ฝึกอาชีพเตรียมเปิดสอนออนไลน์ 1 ก.พ. นี้

นอกจากนี้โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมปรับแผนการเรียนการด้วยเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย ผลิตคลิปวิดีโอ จำนวน 41 คลิป (ล่ามภาษามือ) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด วันละ 2 ช่วงเวลา คือ 10.00 -12.00 น. และ 13.00- 15.00 น. ช่วงเวลาละ 2 วิชา หลักสูตรระยะยาว เริ่มการออนไลน์ (ทฤษฎี) ในวันที่ 1 ก.พ. 64 ในวิชาที่คนเรียนจำนวนมาก ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิชาที่ต้องมีการเรียนภาคปฏิบัติ เช่น การนวดแผนไทย การตัดผม(เสริมสวย) ฯลฯ จะเรียนภาคทฤษฎีผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนภาคปฏิบัติอาจารย์จะนัดกลุ่มมาฝึกปฏิบัติโดยอยู่ในมาตรการ Social Distancing โดยมีมาตรการเสริม ประกอบด้วย มีการตรวจคัดกรอง มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคาร งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนในสถานศึกษา ติดตามสอบถามผู้เรียน กรณีลาป่วย หยุดเรียนตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ปิดชั้นเรียนเมื่อพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน ห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียน และจัดให้มีสถานที่รับประทานอาหารโดยเว้นระยะห่าง และอากาศถ่ายเทสะดวก

เขตราชเทวี บางพลัด และประเวศ กรณีศึกษาแก้ปัญหาการทิ้งขยะใน กทม.

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานถึงการศึกษารูปแบบการจัดเก็บขยะที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการทิ้งขยะดังนี้ 1. ทิ้งขยะนอกจุดที่กำหนด 2. ทิ้งขยะนอกเวลากำหนด และทิ้งขยะโดยไม่ใส่ถุง 3. น้ำชะขยะ พื้นทางเดินสึกกร่อน ไม่ถูกสุขลักษณะ 4. รื้อค้นขยะขาย ขยะปลิวกระจัดกระจาย ซึ่งการดำเนินการเป็นการศึกษารูปแบบและวิธีการทิ้ง การจัดเก็บขยะที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะนอกพื้นที่/นอกเวลาที่กำหนด และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่เขตราชเทวี เขตบางพลัด และเขตประเวศ เป็นกรณีศึกษา ระหว่างเดือน ก.พ. – พ.ค. 64 โดยสำนักงานเขตกำหนดถนนที่ดำเนินการนําร่องในพื้นที่เขต กำหนดรูปแบบเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบการดำเนินการทที่ผ่านมารวม 3 รูปแบบ เปรียบเทียบกับรูปแบบเดิม ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ตั้งถังขยะแยกประเภท (น้ำเงิน+เหลือง) แทนคอกกั้นขยะในจุดทิ้งขยะเป็นที่ เก็บเป็นเวลา รูปแบบที่ 2 ติดตั้งป้ายบอกเวลาทิ้งขยะเป็นที่ เก็บเป็นเวลา และรูปแบบที่ 3 ติดตั้งป้ายบอกเวลาทิ้งขยะเป็นที่ เก็บเป็นเวลา + ถังสำหรับผู้สัญจรบริเวณป้ายรถเมล์ ซึ่งเขตราชเทวี เลือกถนนพญาไทและถนนราชปรารภ เขตบางพลัด เลือกถนนจรัญสนิทวงศ์ และเขตประเวศ เลือกถนนพัฒนาการ จากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่ด้วยการสื่อสารและบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะมีการติดตาม ประเมินผล สรุปรูปแบบและนําเสนอนโยบายต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบต่อไป