nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ทิพยประกันภัยให้การต้อนรับที่ปรึกษา รมว.พม.

ถูกเปิดอ่าน 112 ครั้ง

พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ทิพยประกันภัย ในงานกิจกรรม ครบรอบ 46 ปี การเคหะแห่งชาติ ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ” โดยมีคุณพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์

tpw