nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ออกประกาศ!!!

ถูกเปิดอ่าน 256 ครั้ง

“ด้วยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขายตรง/ตลาดแบบตรง
วางหลักประกันต่อนายทะเบียน
ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะวางหลักประกัน ประเภท เงินสด สามารถวางหลักประกัน โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สคบ.เพื่อการวางหลักประกัน…(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ)…” และให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบนำส่งหลักประกัน
http://www.ocpb.go.th/article_attach/filepdf4.pdf
2. ใบเสร็จ หรือ สลิปการโอน
3. เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี ล่าสุด เช่น ภงด. 50 หรือ ภ.พ. 30
ทั้งนี้ หากท่านไม่นำหลักประกันการประกอบธุรกิจมาวางหรือนำมาวางไม่ครบถ้วนภายในวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ถือว่าถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง/ตลาดแบบตรง
หมายเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจที่วางหลักประกันประเภท หนังสือค้ำประกัน แล้ว ไม่ต้องนำหลักประกันประเภท
เงินสด มาวางซ้ำอีก”
บัญชีรายชื่อ
https://drive.google.com/file/d/1QgAz2Fs0igSf6CZaDGSjpfyHfb5N1fIk/view?fbclid=IwAR3pC8SV_xXocu_Wy7ZEjdkqlf9HkrpzEQSs1eL0b9s53yLwew4CG2wgkzo

tpw