nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดโครงการอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อม HRM SDU สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)”

ถูกเปิดอ่าน 132 ครั้ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อม HRM SDU สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารจิรฐา อัคนิทัต ประธานกรรมการ บริษัท ไชนิ่งคอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

tpw