nulled wordpress themes wordpress nulled themes

จับตาปี’62 ปีหมูที่ไม่หมู!! ส.ขายตรงล้อมคอกธุรกิจ สร้างมาตรฐานเสริมความรู้กฎจรรยาบรรณ & กฎหมาย

ถูกเปิดอ่าน 266 ครั้ง

ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีในปีที่แล้วที่ยังคงส่งผลต่อเนื่องมาถึงปี 2562 ก็ทำให้เชื่อได้ว่าตลอดปีนี้น่าจะเป็น “ปีหมูที่ไม่ใช่เรื่องหมูๆ” สำหรับการทำธุรกิจและนับรวมถึง “ธุรกิจขายตรง” ซึ่งมักถูกสารพัดปัญหาเข้ามารุมเร้าอยู่เป็นระยะ!! ทั้งปัญหาเก่าที่แก้ไม่ตกอย่างปัญหา “แชร์ลูกโซ่” ที่คอยกัดแทะกัดกินภาพลักษณ์ขายตรงให้ดูมัวหมองมาโดยตลอดทั้งปัญหาที่ยากเกินควบคุมจาก “ภาวะเศรษฐกิจที่เอาแน่เอานอนไม่ได้” ทั้งปัญหากดดันที่มาพร้อมกับ “การแข่งขันในโลกดิจิทัลยุคใหม่” ซึ่งธุรกิจขายตรงเองก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นโลกเปลี่ยน! เทคโนโลยีเปลี่ยน! พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยน! สังคมเปลี่ยน! การตลาดเปลี่ยน! เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแล้วยังขืน ย่ำอยู่กับที่ หรือไม่ปรับเปลี่ยนก็คงถูกกลืนหายไปในไม่ช้าอย่างแน่นอน และทั้งหมดที่กล่าวมาก็ ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ “3 เสาหลักธุรกิจขายตรง” อันได้แก่ สมาคมการขายตรงไทย (TDSA), สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) และสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) ต่างนำมาวางแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงไทย โดยเฉพาะปีหมูที่ไม่หมูในปี 2562 นี้ที่ทั้ง 3 สมาคมฯ พร้อมใจกันล้อมคอกธุรกิจขายตรงให้แข็งแกร่งด้วยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพทางธุรกิจการติดภูมิปัญญาทางความรู้ รวมถึงการเสริมความรู้ด้านกฎจรรยาบรรณและด้านกฎหมายให้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียว

-TDSA สานต่อโครงการ Ethic Tool Kit โชว์แบบอย่างที่ดีภายใต้จรรยาบรรณที่ดี

สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคมการขายตรงไทย (TDSA) กล่าวว่าเป็นทราบกันดีปัจจุบันบริษัทขายตรงแข่งขันกันอย่างเข้มข้นหลายแห่งเกิดขึ้นและปิดตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีบริษัทเกิดใหม่จำนวนไม่น้อยที่ทำธุรกิจแบบคลุมเครือไปในแนวทางแชร์ลูกโซ่ ดังนั้นจึงเป็นข้อดีของทางสมาคมการขายตรงไทยกับการเริ่มต้นปี 2562 นี้ด้วยการนำเอาโครงการ Ethic Tool Kit ขึ้นมาเป็นแบบอย่างเพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่ดี และเพื่อรวมพลังธุรกิจขายตรงสีขาวให้เป็นปึกแผ่นโดยสำหรับโครงการ Ethic Tool Kit ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาคม การขายตรงไทยต่อสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เท่านั้น โครงการดังกล่าวยังนับว่าเป็นมาตรการดูแลควบคุมตนเองที่วงการธุรกิจขายตรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตนด้วยมาตรฐานเดียวกันในด้านจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ และบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญกับสมาคมการขายตรงไทยแล้วจะถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความ มีจริยธรรมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทขายตรงนั้นๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

-TSDA ลุยสร้างมาตรฐานขายตรงไทยยกระดับวิชาชีพ&ติดภูมิปัญญาความรู้

ส่วนทางด้าน ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) กล่าวกับ “เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค” ถึงแนวนโยบายตลอดปี 2562 ที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากก็คือการมุ่งมั่นกับการสร้างมาตรฐานวิชาชีพขายตรงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม หลังจากได้ผนึกความร่วมมือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวมถึงสมาคมขายตรงทั้งในส่วนสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) และสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) อีกทั้งยังพร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันผลิตคนสร้างคนที่มีมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมขายตรงให้เพิ่มมากขึ้น เรียกว่าเมื่อทำแล้วต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม “ปัญหาที่ธุรกิจขายตรงต้องเจอะเจอตลอดเวลาก็คือการถูกมองในแง่ลบอยู่เสมอ ดังนั้นทางออกที่เป็นทางแก้ปัญหาที่ดีจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขายตรงให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ การสร้างองค์ความรู้ที่ดี และการติดภูมิปัญญาความรู้ให้กับคนขายตรงโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องกฎหมายและการกระทำความผิดที่ควรรู้ การมีวินัย การมีจรรยาบรรณ รวมถึงการยึดหลักกฎหมายที่ถือเป็นสาระสำคัญที่สุด”

-TDIA สานนโยบายหนุนขายตรง
ป้อนความรู้กฎหมายเสริมธุรกิจ

ขณะที่ ศศิกาญจณ์ อัศวเมธ นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) ก็เคยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค” ไว้ก่อนหน้านี้ถึงปัญหาจากแชร์ลูกโซ่ที่มีผลทำให้ธุรกิจขายตรงเสื่อมเสีย และยิ่งหากผู้ทำธุรกิจขายตรงเองเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองหรือไม่ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็ยิ่งจะทำให้ธุรกิจขายตรงเสียหายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นนโยบายสำคัญที่ทางสมาคมฯ วางเอาไว้ในปี 2562 นี้จะเป็นนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้เรื่องกฎหมายขายตรงให้รอบด้าน, นโยบายการส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย และนโยบายการจัดโครงการการเรียนรู้เชิงระบบเพื่อพัฒนาการจัดการให้มีระบบการรองรับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคสมัย ซึ่งผู้ประกอบการ
ผู้จำหน่ายอิสระต้องเป็นเสมือนหนึ่งคือหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของผู้บริโภค

tpw