nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“แอมเวย์” แย้มเมกะโปรเจ็กต์ ร่วมกับ ตชด. จัดโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู”

ถูกเปิดอ่าน 187 ครั้ง

“แอมเวย์” ชูกลยุทธ์ยุค Digital Disruption เตรียมเปิดตัวเมกะโปรเจ็กต์ระบบออนไลน์ปี 2563 สร้างเครื่องมือออนไลน์เต็มรูปแบบป้อนนักธุรกิจ สานฝันเด็กไทยจับมือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 16 แห่ง จัดโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” มอบโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กเยาวชนในสังคมไทย

กิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมการพัฒนาธุรกิจแอมเวย์ยังคงมุ่งมั่นสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์นักธุรกิจและผู้บริโภคเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ในทุกวันนี้จากกระแสการขยายตัวของสื่อดิจิทัลซึ่งทุกองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการทำงาน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีการปรับตัวเร็วหรือปรับตัวช้าแล้วแต่องค์กรนั้นๆ และองค์กรไหนที่ไม่มีการปรับตัวก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจแน่นอน ส่วนแอมเวย์มีการปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้ว ในเรื่องของระบบออนไลน์ ซึ่งตอนนี้ได้วางโครงสร้าง
เมกะโปรเจกต์ครั้งใหญ่เรื่องระบบออนไลน์โดยจะเปิดตัวในปี 2563 เพื่อจะใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นสะพานในการเชื่อมต่อกับการทำงานของนักธุรกิจ

“เรายังมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจขายตรงยังคงต้องมีการผสมผสานของการทำงานแบบออฟไลน์กับออนไลน์
การทำธุรกิจขายตรงวันนี้ต้องปรับตัวเป็น Omni Channel เพื่อการทำงานแบบผสมผสานกัน 2 ส่วนที่ทำงานควบคู่กันไป เพราะธุรกิจขายตรงสุดท้ายผู้บริโภคก็ต้องการ Need Personal Touch ซึ่งนักธุรกิจในธุรกิจขายตรง ยังเป็นปัจจัยหลักในธุรกิจนี้ เพราะ 60% ของผู้บริโภคที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะขาดคนแนะนำไม่ได้ เพราะความเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องมีคนสาธิตและแนะนำ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนระบบออนไลน์เป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่เข้ามา
ช่วยให้คนขายตรงทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

กิจธวัช กล่าวต่อว่า มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” โดยได้ดำเนินการนำร่อง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนมีโภชนาการดี เด็กพัฒนาการสมวัย ศูนย์กลางฐานความรู้ ขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ขยายความรู้ไปสู่ชุมชนและครอบครัว และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

สำหรับโครงการฟาร์มสุขภาพของหนูเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของมูลนิธิแอมเวย์ที่จะส่งเสริมโภชนาการของเด็กให้ได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยเงินสนับสนุนในโครงการทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท ทำให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่า 2,500 คน และจากการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการทำให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันเด็กๆ ให้ได้รับโภชนาการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอบริโภค เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อสร้างรายได้ ทำให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่หลากหลายขึ้นและมีสารอาหารครบถ้วน

นอกจากนี้ยังมีแผนที่พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาในการส่งเสริมด้านโภชนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.ฟาร์มกูรู Farm Guru เชิญตัวแทนครูและผู้นำชุมชน 80 คน มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโภชนาการ และศึกษาดูงานเกษตร 2.ฟาร์มโรงเรียน Farm to School โรงเรียนแต่ละแห่งจัดทำแผนงานพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน มีผลผลิตที่หลากหลายได้มาตรฐานและปลอดภัย นำมาประกอบอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วน และ 3.ฟาร์มสุข Happy Farm จัดคาราวานลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของแต่ละโรงเรียน เพื่อมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

tpw