nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้

ถูกเปิดอ่าน 239 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการ เป็นตัวแทนหน่วยดำเนินงาน ลงพื้นที่ประเมินแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม อาทิ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, แอร์ออคิดส์, ทุ่งธรรมนา, เกาะลัดอีแท่น, บ้านศาลาดิน, บ้านหัวอ่าว, บ้านเกาะแรต และ ตลาดบางหลวง ร.ศ.112

ภายใต้ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม ส่งเสริมและเชิดชูแหล่งท่องเที่ยว/ศูนย์การเรียนรู้เด่น

ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ได้ผ่านการประเมินและเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณอีกด้วย

tpw