Browsing Tag

บริษัทกลางฯ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์…

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมาตรการแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยอย่างสุขใจ…
Read More...