Browsing Tag

ม.สวนดุสิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด. ศึกษาดูงาน ณ สถาบัน SCB Academy

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบัน SCB Academy (ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านเพื่อการเงินการธนาคารยุคใหม่) พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ "Human Capital Management" โดยวิทยากร…