Browsing Tag

Vision

I WILL SURVIVE … ยุค AI : “สุรยศ กาญจนาภา”

2-3 ปีก่อนเมื่อมีคนเริ่มพูดถึงความท้าทายของการเข้ามาทดแทนบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ ของ AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ผมเองก็ยังรู้สึกเฉยๆ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก ผมยังรู้สึก (ประมาท)…