ห้ามขาย ❗ สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่า คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
มีคำสั่ง ที่ 5/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขายหรือผลิต สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย ซึ่งสินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสีติดต่อ สคบ. เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าดังกล่าวว่าสินค้านั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ผู้ประกอบการบางรายได้นำเข้า ผลิต และจำหน่าย สินค้าที่มีลักษณะเป็น โคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในรูปแบบต่างๆ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยอ้างว่ามีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่อมาข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูล โทษของการใช้รังสี UVC ว่า หากมีการใช้รังสี UVC ในระบบเปิด หรือผู้บริโภคได้มีการสัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิดต้อกระจก ตาอักเสบ หรือจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควร

ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จึงได้พิจารณาแล้วว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสี UVC อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าชนิดนี้ จึงมีคำสั่งห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการฯ จะมีคำสั่งยกเลิก