Browsing Tag

กรมวิชาการเกษตร

เกษตรกรไร้ทางออก คกก. วัตถุอันตราย และกรมวิชาการเกษตร แบนสารเคมีเกษตรเอื้อนายทุน

สมาคมเกษตรฯ ผิดหวัง คกก. วัตถุอันตราย และกรมวิชาการเกษตร แบนสารเคมีเกษตร เอื้อนายทุน ไร้ทางออก ทิ้งภาระให้เกษตรกร มติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้ 2 สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส…