Browsing Tag

คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

เคาะแล้ว!! บอร์ดขายตรง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เทวัญ ลิปตพัลลภ เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง รวม 9 คน แทนชุดเดิมที่รักษาการมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งรายชื่อบอร์ดขายตรงประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ 1.…