Browsing Tag

ดร.กิตติศักดิ์ วงศ์ทิพย์พันธ์

“ดร.กิตติศักดิ์ วงศ์ทิพย์พันธ์” ตำนานธุรกิจเครือข่ายสีขาว

“Aiyara เป็นต้นแบบของธุรกิจขายตรงสีขาว ที่เน้นในเรื่องจิตใจของผู้คน มีจริยธรรมในการทำธุรกิจค่อนข้างสูง มีความตั้งใจจริงในอุตสาหกรรมนี้ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะฉะนั้นใครที่รักความถูกต้อง ความมั่นคง Aiyara Planet เป็นบริษัททางเลือกที่ดีมากๆ…