Browsing Tag

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับนิตยสาร Momster จัดกิจกรรม “All about 9 month ปี 3”

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับนิตยสาร Momster จัดกิจกรรม "All about 9 month ปี 3" ภายในงานมีเสวนาหัวข้อ "คุณแม่ Fit & Firm" โดย พญ.อัจฉรา เชยประเสริฐ สูติ-นรีแพทย์, กิจกรรมนวดด้วยรักจากมือพ่อแม่ Baby Massage Therapy…

LOVE MOM OUT LOUD…รักแม่ให้โลกรู้

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม 'LOVE MOM OUT LOUD...รักแม่ให้โลกรู้' ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา ระหว่างวันที่ 4 – 12 สิงหาคม 2563 ภายในงานมีเสวนาเรื่อง 'การเตรียมตัวตั้งครรภ์อย่างไรให้ได้คุณภาพ'…