Browsing Tag

iRVP

ตรวจสอบความคุ้มครอง ประกันภัย พ.ร.บ.“รถจักรยานยนต์”ง่ายๆ ผ่านไลน์ @iRVP

อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการใช้รถทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจะต้องมี สติ มีวินัย มีน้ำใจ…
Read More...

ประกันภัย พ.ร.บ. (รถจักรยานยนต์) ออนไลน์ ง่ายๆ แค่แอดไลน์

ในยุค New Normal นี้ การซื้อประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคนสามารถทำประกันภัย พ.ร.บ. ออนไลน์ ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ที่ช่องทางการให้บริการของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด…
Read More...

บ.กลางฯ เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”เพื่อความสะดวกในการแจ้งเหตุและการซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP” ให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ…
Read More...